Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứớc lượng kênh truyền cho truyền dẫn OFDM sử dụng phương pháp maximum likelihood

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứớc lượng kênh truyền cho truyền dẫn OFDM sử dụng phương pháp maximum likelihood

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứớc lượng kênh truyền cho truyền dẫn OFDM sử dụng phương pháp maximum likelihood

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGUYỄN THỊ DIỆU HÂN

ƯỚC LƯỢNG KÊNH TRUYỀN
CHO TRUYỀN DẪN OFDM SỬ DỤNG
PHƯƠNG PHÁP MAXIMUM LIKELIHOOD

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
Mã số:
60 52 02 03

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

Đà Nẵng - Năm 2015

Công trình được hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TĂNG TẤN CHIẾN

Phản biện 1: TS. NGÔ MINH TRÍ

Phản biện 2: PGS.TS. NGUYỄN HỮU THẠNH

Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt
nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện tử tại Đại học
Đà Nẵng vào ngày 21 tháng 6 năm 2015

* Có thể tìm hiểu luận văn tại:
Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng

1

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu trao đổi thông tin
của con người ngày càng tăng nhanh. Trong đó, thông tin di động
đóng vai trò rất lớn do tính mềm dẻo và linh hoạt của nó. Vì vậy, nhu
cầu sử dụng hệ thống thông tin di động cũng như chiếm dụng tài
nguyên vô tuyến ngày càng cao. Nhưng do đặc điểm của truyền dẫn
vô tuyến là tài nguyên hạn chế, chất lượng phụ thuộc nhiều vào môi
trường: địa hình, thời tiết…dẫn đến làm hạn chế triển khai đáp ứng
nhu cầu của xã hội, của các nhà công nghiệp và dịch vụ viễn thông.
Đây chính là những thách thức cho các nhà khoa học trong ngành.
Để đáp ứng được yêu cầu về băng rộng và tính di động cao của các
dịch vụ cung cấp cho người dùng, truyền dẫn ghép kênh phân chia
theo tần số trực giao OFDM được chọn là giải pháp kỹ thuật truyền
dẫn vô tuyến chính cho các mạng băng rộng, tốc độ cao. Bên cạnh
các thuận lợi về hiệu quả sử dụng phổ tần số và chất lượng truyền dữ
liệu công nghệ cao OFDM yêu cầu việc thực hiện ước lượng kênh
truyền vô tuyến đa đường phải đạt độ chính xác cao trước khi tiến
hành khôi phục dữ liệu phát tại các máy thu di động.
Để khắc phục vấn đề này nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu về
ước lượng kênh truyền trong hệ thống thông tin di động là rất cần
thiết. Luận văn tìm hiểu và nghiên cứu về ”ƯỚC LƯỢNG KÊNH
TRUYỀN CHO TRUYỀN DẪN OFDM SỬ DỤNG PHƯƠNG
PHÁP MAXIMUM LIKELIHOOD” là một khâu rất quan trọng
trong việc thiết kế hệ thống thông tin di động
2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài:
- Nghiên cứu về các vấn đề ước lượng kênh truyền trong hệ
thống OFDM

2

- Nghiên cứu kỹ thuật ước lượng LS (Least Square)
- Nghiên cứu kỹ thuật ước lượng MMSE (Minimum Mean
Square Error)
- Nghiên cứu kỹ thuật ước lượng ML (Maximum Likelihood)
- Xây dựng chương trình ước lượng kênh truyền
- Mô phỏng so sánh các phương pháp ước lượng để thấy rõ ưu
điểm của từng phương pháp, từ đó rút ra được cách lựa chọn phương
pháp ước lượng kênh truyền trong điều kiện thích hợp.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu:
- Nghiên cứu tổng quan về OFDM
- Nghiên cứu về các đặc tính của kênh truyền vô tuyến
- Nghiên cứu về ước lượng kênh truyền trong hệ thống OFDM
- Nghiên cứu chương trình mô phỏng bằng phương pháp LS,
MMSE và ML.
b. Phạm vi nghiên cứu:
Nghiên cứu kênh truyền vô tuyến đa đường trong mạng di
động, các phương pháp ước lượng kênh truyền và đánh giá kênh
truyền qua kết quả mô phỏng bằng ngôn ngữ MATLAB.
4. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập, phân tích các tài liệu và thông tin liên quan đến đề tài
- Nghiên cứu các kỹ thuật ước lượng kênh trên cơ sở lý thuyết
- Xây dựng chương trình mô phỏng, thu thập các kết quả số liệu
- Tiến hành phân tích, so sánh và lựa chọn hợp lý các kỹ thuật
ước lượng nhằm giảm sự sai khác của hàm truyền của kênh phát so
với kênh thu do nhiều nguyên nhân trong quá trình truyền dẫn.
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:
Đề tài tham gia vào việc nghiên cứu ước lượng kênh truyền
cho truyền dẫn OFDM sử dụng phương pháp Maximum Likelihood,

3

việc ước lượng kênh truyền đóng vai trò quan trọng trong các hệ
thống thông tin nói chung và hệ thống OFDM nói riêng. OFDM là
một ứng cử viên sáng giá cho hệ thống thông tin tốc độ cao, do đó
ngày càng có nhiều hệ thống thông tin ứng dụng kỹ thuật OFDM.
Ứng dụng kỹ thuật OFDM ta có khả năng truyền thông tin tốc độ
cao, sử dụng băng thông hiệu quả, chống được nhiễu liên kí tự ISI,
nhiễu liên sóng mang ICI, chống được fading chọn lọc tần số.
6. Cấu trúc của luận văn:
Luận văn bao gồm 4 chương tóm tắt như sau:
Chương 1: Tổng quan về OFDM
Các nguyên lý cơ bản của OFDM, đơn sóng mang, đa sóng
mang, sự trực giao, các kỹ thuật điều chế trong OFDM và tính
đồng bộ.
Chương 2: Các đặc tính của kênh truyền vô tuyến
Các đặc tính kênh truyền vô tuyến trong hệ thống OFDM như:
hiệu ứng đa đường, dịch Doppler, nhiễu AWGN, nhiễu liên kí tự ISI
và nhiễu liên sóng mang ICI và giới hạn của băng thông của OFDM.
Chương 3: Ước lượng kênh truyền trong hệ thống OFDM
Ước lượng theo kiểu sắp xếp pilot dạng khối và ước lượng
theo kiểu sắp xếp pilot dạng lược và cân bằng trong hệ thống OFDM.
Chương 4: Mô phỏng ước lượng kênh truyền trong hệ
thống OFDM.
Sử dụng phần mềm MATLAB để mô phỏng các phương pháp
LS, MMSE và ML.
Và phần kết luận và hướng phát triển đề tài
Từ các kết quả mô phỏng, phân tích đánh giá để kết luận
phương pháp ước lượng đã trình bày và hướng phát triển đề tài.

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứớc lượng kênh truyền cho truyền dẫn OFDM sử dụng phương pháp maximum likelihood

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí