jQuery Paypal HTML Shop

jQuery Paypal HTML Shop,jQuery Paypal HTML Shop v1.7

jQuery Paypal HTML Shop

jQuery Paypal HTML Shop by createIT turns your static website into a working paypal shop in 5 minutes!

Every currency type is supported and compatible with PayPal.

A must have plugin if you want your website to start giving profit.

jQuery Paypal HTML Shop v1.7

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí